Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате сайта. С достъпа до или използването на Сайта Вие приемате да бъдете правно обвързани от тези условия и всички правила, политики и насоки, включени чрез позоваване в тези Условия. Ако не сте съгласни с тези условия в тяхната цялост, моля, не използвайте сайта.

      Настоящите Общи условия уреждат основните взаимоотношения между “БиЕфЕф” ЕООД (BFF Crafts & Gifts) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн bff-bg.com и поддомейните му.

     BFF Crafts & Gifts си запазва правото да променя или модифицира някой от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия или правила или указания, приложими към сайта по всяко време по наше усмотрение. Ако не сте съгласни с промените, можете да отмените профила си при нас без допълнително задължение. Ако имате въпроси относно Общите условия, моля свържете се с нас от тук: Контакти.

    Добре дошли в bff-bg.com, наречен накратко (“Сайтът” или BFF Crafts & Gifts). Чрез достъп до, гледане, създаване на профил или използване на съдържанието, материалите или услугите, достъпни на или чрез този уебсайт, Вие посочвате, че сте прочели и разбрали тези условия, които сте съгласни с тях и се стремите да бъдете правно обвързани с тях. Чрез създаването на профил на сайта от името на фирмата, Вие гарантирате, че BFF Crafts & Gifts ще бъде обвързана поради съгласието си с тези условия. Сайтът не е предназначен за използване от деца без родител или настойник. Освен ако не е придружен от родител или настойник, който трябва да е най-малко възрастово регулиран използване на сайта мин. ’14.       Ако не сте съгласни с тези условия или не сте упълномощени да използвате този сайт, трябва да напуснете незабавно.

     1. Регистрация в сайта


     За да получите достъп до определени продукти, услуги или облаги в сайта, може да се наложи да регистрирате и да създадете профил. Като част от процеса на регистрация, трябва да кликнете, за да приемете тези условия, след което може да бъдете помолени да изберете потребителско име и парола. Разбира се, можете да направите покупката си като “Гост”. Може да се наложи да предоставите на BFF Crafts & Gifts определена информация за себе си, включително някои видове, които могат да се идентифицират лично, като имейла и адреса ви. Вие се съгласявате да предоставяте истинска, точна и пълна информация за себе си, както се изисква от процеса на регистрация, включително вашето име и валиден имейл адрес. Вие носите пълна отговорност за профила си, включително използването на профила от трета страна, както и запазването на поверителността на вашата парола. Можете да закриете профила си по всяко време, като се свържете с нас на:

     2. Приемане на поръчката


     BFF Crafts & Gifts си запазва правото по свое собствено усмотрение да откаже или да анулира поръчка за всички разумни обстоятелства, които могат да доведат до отнемането на целта, включващи ограничения за покупка, неточности или грешки в информацията за продукти или ценообразуване или открити проблеми при избягване на кредити и измами отдел. BFF Crafts & Gifts може също да изисква допълнителни проверки или информация, преди да приеме някаква поръчка. BFF Crafts & Gifts ще се свърже с вас, ако цялата поръчка или част от нея бъде анулирана или ако е необходима допълнителна информация за приемане на поръчката ви.

     3. Правилата за връщане и доставка при връщане на продукт, могат да бъдат намерени тук: Условия за доставка.

     4. Права на собственост

     Между вас и BFF Crafts & Gifts, BFF Crafts & Gifts притежава или лицензира данни, съдържание, графики, форми, графики, изображения, фотографии, функционални компоненти и всякакви софтуерни концепции и документация и други материали, или предоставени на сайта. Всички материали на този сайт са защитени от авторски права, търговски марки, патенти и други приложими закони. Вие се съгласявате да не премахвате или променяте никакви авторски права или други права за собственост върху всички материали на сайта. Както между всеки потребител и BFF Crafts & Gifts, всички имена, търговски марки, сервизни марки, сертификационни знаци, символи или лога, които се появяват на сайта, са собственост на BFF Crafts & Gifts или собствениците на марките. При никакви обстоятелства няма да имате каквито и да било права в или на Сайта, освен правото на използване на материалите на сайта в съответствие с настоящите Условия.

     5. Материали, представени на сайта.


     Някои от функциите на този сайт могат да Ви позволят да правите коментари, обратна връзка, информация, съдържание, текст, файлове, графики, публикации и други материали и информация за достъп, използване, преглед и коментар на други потребители на Сайта , След като предоставите потребителско съдържание или друг материал или информация BFF Crafts & Gifts, предоставяте на BFF Crafts & Gifts цял, непрекъснат, неотменяем, прехвърляем лиценз за достъп, използване, разпространение, възпроизвеждане, показване, промяна и предоставяне на други лица на потребителско съдържание, , Ако смятате, че съдържание или публикации на сайта нарушават интелектуалната Ви собственост или други права, моля, следвайте нашата процедура за подаване на жалби.

     6. Уебсайтове и съдържание на трети страни.


     Сайтът може да съдържа връзки към други интернет сайтове за удобство на потребителите при намирането на информация, продукти или услуги, които могат да представляват интерес. Използването на такива връзки на трети страни, уебсайт и материали на Сайта и други материали или съдържание и достъпни чрез Сайта е на ваш собствен риск. BFF Crafts & Gifts не се препоръчва и изрично се отказва от отговорност за съдържанието, точността на информацията.

      7. Продуктите и услугите предлагани в сайта подлежат на Гаранция по смисъла на Закона за Защита на потребителите (ЗЗП).

      Търговската гаранция ако има такава и е предоставена за конкретен продукт, стока или услуга не отменя и противоречи със Законовата гаранция на потребителите и техните права според ЗЗП.

Извадка от ЗЗП по чл. 112 до чл. 115 свързана с правата на потребителите:

Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

     Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

      Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

       След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

     Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

      Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.

      Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

     Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

      Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

       Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

      8. При рекламация на поръчка или искане за връщане на поръчка, клиента може да използва нашата собствена Онлайн форма за връщане или Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора по Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП и според ЗЗП по този шаблон:

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ……………………………………………………..

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

……………………………………………………………………………………………….. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………………………………

Стоката е получена на …………………………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………….………………………/Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… /Адрес на потребителя/

………………….. ……………………………………………

/Дата/ /Подпис на потребителя/

________________________________________________________________________________

 

      Искането за връщане по Стандартния формуляр от Приложение №6 към ЗЗП трябва да бъде изпратено на траен носител!

      9. Персонализираните продукти и услугите по персонализация – дизайн, графика, текст или друго, направено специално и единствено за клиента или по поръчка на клиента, подлежат на връщане и възстановяване единствено по усмотрение на BFF Crafts & Gifts, както е описано и в ЗЗП и другите нормативни актове и закони действащи на територията на Република България, и по точно по Чл. 57. от ЗЗП на Република България.

     Сайтът си запазва правото да откаже възстановяване на пълна или частична сума, при отказ на клиента от поръчка / покупка на персонализиран (направен по поръчка и желание на клиента) продукт.

       В общ случай BFF Crafts & Gifts ще уважи рекламация на клиент или искане за връщане дори и на персонализиран продукт, като си запазва правото да не го направи за всеки отделен продукт и всяка отделна поръчка.

       10. Съгласно Чл. 118н. на ЗЗП органи за разрешаване на спорове и диспути или APC на територията на България и Европейския съюз са Комисия за защита на потребителите, на KZP.bg, както и Онлайн платформата за разрешаване на спорове (Платформа ОРС).